نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمائی رؤساو معاونین اسبق آموزشی ،پرورشی ،مالی و پژوهشی آموزش وپرورش ناحیه دو

گردهمائی رؤساو معاونین اسبق آموزشی ،پرورشی ،مالی و پژوهشی آموزش وپرورش ناحیه دوبه گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش ناحیه دو یزد، در راستای تعمیق بخشی به مسائل آموزشی ،پرورشی فرهنگی وهم افزائی، همگرائی وهمسوئی بیشتر و استفاده از تجارب ارزشمند پیشکسوتان ، گردهمائی رؤسا ومعاونین اسبق آموزشی ،پرورشی ،مالی و پژوهش مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دویزد ازسال(1360-1396) برگزارشد. دراین جلسه که مدیر ومعاونین آموزش وپرورش ناحیه دو نیز حضور داشتنداززحمات پیشکسوتان فرهنگی قدردانی شد.گفتنی است دراین نشست معدودی از رؤسا ومعاونین پیشکسوت اهم  توصیه ها ، نظرات و پیشنهادات راهبردی خود را بیان نمودند.