نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گراميداشت سالروزحماسه9ديماه 88روزبصيرت وميثاق امت باولايت (نشست سرگروه هاي حلقه هاي صالحين فرهنگيان)

گراميداشت سالروزحماسه9ديماه 88روزبصيرت وميثاق امت باولايت (نشست سرگروه هاي حلقه هاي صالحين فرهنگيان)درراستای  گراميداشت سالروزحماسه9ديماه 88روزبصيرت وميثاق امت باولايت نشست بصیرتی فرهنگی  سرگروه هاي حلقه هاي صالحين فرهنگيان درمحل نماز خانه آموزش وپرورش ناحيه دوباموضوع درسهاوعبرتهاي فتنه88باسخنراني محمدي پناه برگزارگردید. دراین جلسه که جمعی از همكاران  فرهنگي اداره نیزحضور داشتند  درخصوص علل پیدایش فتنه واتفاقات 88 بحث وبررسی شد وبه سئوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.