نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همايش پياده روي دانش آموزان دانش آموزان دبستان حضرت مریم

همايش پياده روي دانش آموزان دانش آموزان دبستان حضرت مریم


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی وپرورشی فرهنگی همايش پياده روي دانش آموزان پايه چهارم دبستان حضرت مریم  تا مسجد شهيد ساداتی  برگزار  ودراختتام دانش آموزان  ازظرفیت ها و برنامه هاي فرهنگي ، مذهبي  این واحد فرهنگی بهره مندشدند.