نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همايش تخصصى آشنايى با نظريه انتخاب و كاربرد آن در مدارس برگزار شد

همايش تخصصى آشنايى با نظريه انتخاب و كاربرد آن در مدارس برگزار شدبه گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد با حضور دكتر دانافر مديركل آموزش و پرررش استان يزد، حميد اسمعيلى زاده مدير آموزش و پرورش ناحيه دو و جمعى از معاونين و كارشناسان اداره كل متبوع و ناحيه((همايش تخصصى آشنايى با نظريه انتخاب و كاربرد آن در مدارس)) ويژه مديران و معاونين نواحى يك و دو با سخنرانى آقاي دكتر ملكيان و آقاى حسامى فر در محل پژوهشگاه آيت الله خاتمى برگزار شد. لازم به ذكر است: مبناى كلي نظريه انتخاب بر بحث مركز كنترل درونى استوار است، اين تئوري ميگويد كه همه انسانها رفتارشان را خودشان انتخاب مى كنند و فشارهاى بيرونى ، در نهايت محكوم به شكست هستند، تئورى انتخاب قائل به اين است كه حتى رفتارها و احساساتى مانند خشم و افسردگى نيز محصول انتخاب مستقيم و يا غير مستقيم خود ما هستند هر چند كه بعد از حوادث ناگوار بيرونى حادث شوند.در تئورى انتخاب افراد به جاى آنكه ديگران را تحت سيطره و كنترل خود در آورند تا بتوانند بر رفتار آنها اثر گذار باشند هميشه اين سؤال را از خود مى پرسند كه آيا رفتارى كه من اكنون انجام ميدهم آيا مرا به فرد مورد نظر نزديك مى كند يا از وى دور مى سازد؟ اگر دور ميسازد نبايد آن را انجام داد و اگر نزديك مى كند ميشود انجامش داد.