نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همايش آموزشي و ايجاد انگيزه در مصرف بهينه برق" دبستان حضرت مریم"

همايش آموزشي و ايجاد انگيزه در مصرف بهينه برق" دبستان حضرت مریم"


در راستای تکمیل فعالیت های آموزشی :

با هدف فرهنگ سازی در مصرف بهینه برق ،همايش آموزشي و ايجاد انگيزه در مصرف بهينه برق با مشاركت كليه دانش آموزان و همكاران دبستان حضرت مریم برگزارشد.