نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمايشگاه "كتاب و حجاب و عفاف" دبستالن دخترانه رباب

نمايشگاه "كتاب و حجاب و عفاف" دبستالن دخترانه رباب


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باهدف ایجاد ترویج فرهنگ کتابخوانی ومطالعه وتحقیق در دانش آموزان ،در یک حرکت فرهنگی نمايشگاه "كتاب و حجاب و عفاف" درمحل دبستالن دخترانه رباب برگزارومورداستقبال اولیاء ودانش آموزان قرارگرفت.