نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست تخصصى كارگروه مداخله به هنگام ويژه نوآموزان دوره پيش دبستانى

نشست تخصصى كارگروه مداخله به هنگام ويژه نوآموزان دوره پيش دبستانىبه گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد، با حضور على زارع معاون آموزش ابتدايى ناحيه دو يزد و جمعى از كارشناسان حوزه ياد شده و مديران دبستان و پيش دبستانى نشست تخصصى مداخله به هنگام ويژه نوآموزان دوره پيش دبستانى در سالن اجتماعات ناحيه دو برگزار شد.

على زارع در اين نشست گفت: نوآموزان با نیازهای ویژه ضمن شناسایی باید خدمات آموزشی به هنگام را در شرایط عادی کلاس دریافت کنند.

وى افزود: در برنامه ریزی های حوزه آموزش سه مقوله مهم اثربخشی آموزش، برابری در دسترسی به آموزش با کیفیت و کارآیی اثربخشی آموزش از طریق عملکرد دانش آموزان لازم است كه مي بايست توسط مربیان و کارشناسان مورد توجه قرار بگیرد.

وی در خصوص دستورالعمل آموزش مداخله به هنگام ابلاغی از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی و اهمیت در رعایت به منظور برابری فرصت های آموزشی برای تمامی دانش آموزان تصریح کرد: بین عدم توجه به دانش آموزان با نیاز ویژه با شاخص هایی مانند ترک تحصیل، تکرار پایه و ... رابطه ی معنی داری وجود دارد .

على زارع یادآور شد: نگاه استراتژی محور در زمینه دوره سرنوشت ساز پیش دبستانی، اجرای سنجش بدو ورود پایه اول ابتدایی در دوره پیش دبستانی، فرصتی مناسب در راستای ارتقاى کیفیت آموزش و گام برداشتن در مسیر توسعه یافتگی است.

معاون آموزش ابتدايى ناحيه دو خاطرنشان کرد: با اجرای این دستور العمل، فرصت های آموزشی، توان بخشی و پرورشی برابر و متناسب با توانایی نوآموزان دیر آموز بوجود می آید و با شناسایی به موقع این گروه از دانش آموزان و تعیین سطح توانایی ها و ضعف های آنان، امکان ارائه خدمات آموزشی به هنگام به راحتی انجام می شود و با این دستورالعمل اقدام پیشگیرانه در حوزه ی آسیب های آموزشی خواهیم داشت .

در ادامه خانم شعربافيان مدير مركز اختلالات يادگيري نويد در اين نشست گفت: در مدل اجرایی آموزش مداخله بسته ای آموزشی تعریف شده که در این بسته والدین، مربیان و نوآموزان هر یک به طور مجزا و ویژه از خدمات بهره مند می شوند که به علت نگاه چند جانبه به دانش آموزان با نیاز ویژه خود موجبات ارتقا شاخص های کیفی و کمی آموزش خواهد شد

شعربافيان با تاكيد بر استفاده از ظرفیت و پتانسل موجود نیروی انسانی متخصص در اداره آموزش و پرورش استثنایی و همگرایی و همسویی در این برنامه بیان کرد: هرچه توجه به دانش آموزان با نیازهای ویژه کمتر شود امکان افزایش میزان ترک تحصیل ، تکرار پایه و ... وجود خواهد داشت و با توجه به اینکه در سنوات گذشته بیشترین تعداد تکرار پایه در پایه ی اول ابتدایی بوده است امید است با انجام سنجش بدو ورود در دوره ی پیش دبستانی و ارایه آموزش مداخله به هنگام شاهد کاهش این نرخ در سطح ناحيه باشیم .

وی گفت: نوآموزان با نیازهای ویژه ضمن شناسایی باید خدمات آموزشی به هنگام را در شرایط عادی کلاس از سوی مربیان دریافت کنند و از جداسازی این گروه از نوآموزان و تشکیل کلاس های خاص به شدت پرهیز و جلوگیری به عمل آید.