نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست تخصصى كارگروه مداخله به هنگام ويژه نوآموزان دوره پيش دبستانى


به گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد، با حضور على زارع معاون آموزش ابتدايى ناحيه دو يزد و جمعى از كارشناسان حوزه ياد شده و مديران دبستان و پيش دبستانى نشست تخصصى مداخله به هنگام ويژه نوآموزان دوره پيش دبستانى در سالن اجتماعات ناحيه دو برگزار شد.

على زارع در اين نشست گفت: نوآموزان با نیازهای ویژه ضمن شناسایی باید خدمات آموزشی به هنگام را در شرایط عادی کلاس دریافت کنند.

وى افزود: در برنامه ریزی های حوزه آموزش سه مقوله مهم اثربخشی آموزش، برابری در دسترسی به آموزش با کیفیت و کارآیی اثربخشی آموزش از طریق عملکرد دانش آموزان لازم است كه مي بايست توسط مربیان و کارشناسان مورد توجه قرار بگیرد.

وی در خصوص دستورالعمل آموزش مداخله به هنگام ابلاغی از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی و اهمیت در رعایت به منظور برابری فرصت های آموزشی برای تمامی دانش آموزان تصریح کرد: بین عدم توجه به دانش آموزان با نیاز ویژه با شاخص هایی مانند ترک تحصیل، تکرار پایه و ... رابطه ی معنی داری وجود دارد .

على زارع یادآور شد: نگاه استراتژی محور در زمینه دوره سرنوشت ساز پیش دبستانی، اجرای سنجش بدو ورود پایه اول ابتدایی در دوره پیش دبستانی، فرصتی مناسب در راستای ارتقاى کیفیت آموزش و گام برداشتن در مسیر توسعه یافتگی است.

معاون آموزش ابتدايى ناحيه دو خاطرنشان کرد: با اجرای این دستور العمل، فرصت های آموزشی، توان بخشی و پرورشی برابر و متناسب با توانایی نوآموزان دیر آموز بوجود می آید و با شناسایی به موقع این گروه از دانش آموزان و تعیین سطح توانایی ها و ضعف های آنان، امکان ارائه خدمات آموزشی به هنگام به راحتی انجام می شود و با این دستورالعمل اقدام پیشگیرانه در حوزه ی آسیب های آموزشی خواهیم داشت .

در ادامه خانم شعربافيان مدير مركز اختلالات يادگيري نويد در اين نشست گفت: در مدل اجرایی آموزش مداخله بسته ای آموزشی تعریف شده که در این بسته والدین، مربیان و نوآموزان هر یک به طور مجزا و ویژه از خدمات بهره مند می شوند که به علت نگاه چند جانبه به دانش آموزان با نیاز ویژه خود موجبات ارتقا شاخص های کیفی و کمی آموزش خواهد شد

شعربافيان با تاكيد بر استفاده از ظرفیت و پتانسل موجود نیروی انسانی متخصص در اداره آموزش و پرورش استثنایی و همگرایی و همسویی در این برنامه بیان کرد: هرچه توجه به دانش آموزان با نیازهای ویژه کمتر شود امکان افزایش میزان ترک تحصیل ، تکرار پایه و ... وجود خواهد داشت و با توجه به اینکه در سنوات گذشته بیشترین تعداد تکرار پایه در پایه ی اول ابتدایی بوده است امید است با انجام سنجش بدو ورود در دوره ی پیش دبستانی و ارایه آموزش مداخله به هنگام شاهد کاهش این نرخ در سطح ناحيه باشیم .

وی گفت: نوآموزان با نیازهای ویژه ضمن شناسایی باید خدمات آموزشی به هنگام را در شرایط عادی کلاس از سوی مربیان دریافت کنند و از جداسازی این گروه از نوآموزان و تشکیل کلاس های خاص به شدت پرهیز و جلوگیری به عمل آید.