نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم بازگشایی مدارس ناحیه دو (هنرستان چمران، دبیرستان ادب ، دبستان رسولیان

همزمان با سراسر استان صورت گرفت:

هنرستان شهید چمران

دبیرستان ادب

دبستان رسولیان

مدرسه شاهد