نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت های آموزشی دبستان دخترانه حضرت مریم

فعالیت های آموزشی دبستان دخترانه حضرت مریم


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی:

با هدف کیفیت بخشی به مسائل آموزشی ودرراستای تکمیل فعالیت های چرخه ی آموزشی طی چندین برنامه فعالیت های تقویتی وتکمیلی آموزشی دبستان دخترانه حضرت مریم اجرائی شد.