نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت های آموزشی دبستان دخترانه حضرت مریم

با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی:

با هدف کیفیت بخشی به مسائل آموزشی ودرراستای تکمیل فعالیت های چرخه ی آموزشی طی چندین برنامه فعالیت های تقویتی وتکمیلی آموزشی دبستان دخترانه حضرت مریم اجرائی شد.

آدرس کوتاه: