نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم اطلاعات افراد تحت تکفل بازنشستگان

تکمیل فرم اطلاعات افراد تحت تکفل بازنشستگان

احتراما پیرو نامه شماره 445/ص /25030مورخ 05/07/95 سازمان بازنشستگی مربوط به تکمیل اطلاعات افراد تحت تکفل بازنشستگانی که حق عائله مندی وحق اولاد دریافت می دارند . از بازنشستگان محترم خواهشمنداست باتوجه به حساسیت و اهمیت موضوع وبه جهت پرداخت حق عائله وحق اولاد نسبت به تکمیل فرم مربوطه با دقت اقدام فرمایند.  

 

تبصره 1 _ حداکثر سن براي اولاد ذکور(پسر) که از مزاياي اين بند استفاده مي کنند تا 20 سال و به شرط ادامه تحصيل و غير شاغل بودن فرزند تا 25 سال تمام .

تبصره 2 _ اولاد اناث(دختر) مادام که شوهر يا شغل نداشته باشند بدون رعايت سقف سني .

تبصره 3 _ کارمندان زن بازنشسته مشمول اين آيين نامه که داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از کار افتاده کلي باشد ، از مزاياي کمک هزينه عائله مندي اين بند بهره مند مي شوند . در صورتي که اين کارمندان براساس راي مراجع ذي صلاح ، به تنهايي متکفل مخارج فرزندان خود باشند ، از مزاياي کمک هزينه اولاد نيز بهره مند مي شوند . اين افراد در صورت ازدواج مجدد و تحت تکفل بودن فرزندان ، براساس راي مراجع ذي صلاح ، از مزاياي کمک هزينه اولاد  بهره مند مي شوند .

تبصره 4 _ فرزندان معلول و از کار افتاده کلي به تشخيص مراجع پزشکي ذيربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي باشند .

*بدیهی است عدم تکمیل به موقع فرم مذکور وایجاد هرگونه مشکل درپرداخت عائله واولاد به عهده آن شخص خواهد بود.

برای تکمیل فرم کلیک کنید

* مهلت تکمیل تا مورخ 10/09/95