نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح جمع آوري دارو جهت خانه سالمندان"دبستان دخترانه رباب"

طرح جمع آوري دارو جهت خانه سالمندان"دبستان دخترانه رباب"


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

درراستای فرهنگ سازی وتقویت ارتباط اجتماعی دریک حرکت فرهنگی طرح جمع آوري دارو جهت خانه سالمندان در"دبستان دخترانه رباب" اجراگردید.