نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح جمع آوري دارو جهت خانه سالمندان"دبستان دخترانه رباب"

درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

درراستای فرهنگ سازی وتقویت ارتباط اجتماعی دریک حرکت فرهنگی طرح جمع آوري دارو جهت خانه سالمندان در"دبستان دخترانه رباب" اجراگردید.

آدرس کوتاه: