نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرکت دانش آموزان فرزانگان دوره اول در نماز جماعت مدیریت


جمعی از دانش آموزان دبیرستان دوره اول فرزانگان درنمازجماعت مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو حضور یافتند ومورد تشویق وترغیب مسئولین مدیریت قرارگرفتند.

آدرس کوتاه: