نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدارمسئولین آموزش وپرورش نواحی یک و دو با مدیرکل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس استان

دیدارمسئولین آموزش وپرورش نواحی یک و دو با مدیرکل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس استانمدیران آموزش وپرورش،معاونین  توسعه پشتیبانی نواحی یک و دو با  مدیر کل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس استان دیــدار وانتصاب جدید را به وی تبریک گفتند. دراین برنامه" محمدرضا عارفی" مدیرکل توسعه وتجهیزونوسازی مدارس استان از زحمات مسئولین آموزش وپرورش تقدیر ودر زمینه ی مسائل ومشکلات عمرانی مدارس تبادل نظر نمود.