نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ديدارچهره به چهره دبيران با والدین دردبیرستان دخترانه حاج کاظم اویسی

ديدارچهره به چهره دبيران با والدین دردبیرستان دخترانه حاج کاظم اویسیباهدف ایجاد تعامل بیشتر خانه ومدرسه و تمرکز والدین برفعالیت های آموزشی فرهنگی دانش آموزان، برنامه ی "دیدارچهره به چهره " دبیران با والدین در دبیرستان دخترانه حاج کاظم اویسی انجام شد. دراین برنامه والدین  ضمن آشنایی با دبیران از فعالیت های آموزشی فرهنگی وتربیتی فرزندان مطلع شدند.