نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره غير حضوري تخلفات اداري

دوره غير حضوري تخلفات اداري


همكاراني كه ثبت اوليه دوره غير حضوري تخلفات اداري  را انجام داده اند،

 ازتاريخ  95/06/10 لغايت 95/06/20 مي توانند با مراجعه به سايت

ebl1.ir/yazd

نسبت به پرداخت هزينه درس افزار و تكميل ثبت نام اقدام نمايند

و از 10/07/95 لغايت 15/07/95 درس افزار آماده توزيع مي باشد.

زمان آزمون و ارسال كارنامه به سايت   15/07/95 الي 30/07/95مي باشد.