نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی طرح تعالی مدیران ابتدائی و متوسطه دوره اول

دوره آموزشی طرح تعالی مدیران ابتدائی و متوسطه دوره اولباهدف ارتقا علمی و توانمندسازی مدیران ، دوره آموزشی طرح تعالی مدیران ابتدائی و متوسطه دوره اول ناحیه دو با تبیین اهداف ، جشم انداز وارزیابی طرح تعالی  توسط معاون آموزش متوسطه و مسئول آموزش متوسطه دوره اول اداره کل آموزش وپرورش استان در محل پزوهشسرای دانش آموزی امام جعفرصادق (ع) ناحیه دو برگزارشد.