نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی کمیته پرسش مهر

جلسه ی کمیته پرسش مهرباهدف تبیین  اهداف فرخوان ملی پرسش مهر رئیس جمهور و برنامه ریزی جهت شرکت گسترده فرهنگیان ودانش آموزان درمسابقات فرهنگی پرسش مهر 96 ،جلسه ی هم اندیشی کمیته پرسش مهر ناحیه دو برگزارشد. دراین جلسه درخصوص تقویت مشارکت فرهنگیان ودانش آموزان در فراخوان طرح ملی پرسش مهر تصمیم گیری شد.