نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی توجیهی – آموزشی مديران مدارس آموزش از راه دور

جلسه ی توجیهی – آموزشی مديران مدارس آموزش از راه دور


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

 به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، جلسه ی توجیهی – آموزشی مديران مدارس آموزش از راه دور با شرکت مدیران ، موسسان وکادراجرائی مدارس  وحضور مسئولین آموزش وپرورش درمحل سالن اجتماعات  برگزار گرديد.در این جلسه  موضوعا ت  تشريح برنامه هاي جاري  مدارس آموزش از راه دور، نظارت و ارزیابی از فعالیت ها وتوسعه كمي  وکیفی شاخص ها ی مورد نظر بحث وتبادل نظر شد.گفتنی است ناحیه دو دارای هفت مدرسه آموزش ازراه دور است.