نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ي شوراي دبيران فرهنگ رسوليان

جلسه ي شوراي دبيران فرهنگ رسولياندرراستای فعالیت های فرهنگی آموزشی  با حضور دبیران جلسه ي شوراي دبيران  وبرنامه ریزی جهت  بزرگداشت آئين اربعين حسيني در دبيرستان فرهنگ رسوليان برگزارشد.