نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران دوره ابتدایی ناحیه دو برگزار شد

این جلسه به منظور اجرای صحیح طرح و برنامه های دوره ابتدایی در بستر برنامه تدبیر و سند تحول بنیادین با حضور معاون آموزش ایتدایی ناحیه دو برگزار شد 

علی زارع بر ضرورت تمرکز بر برنامه تدبیر ، نظارت بر مراحل اجرا و کیفیت بخشی به یادگیری در بستر شادی تأکید نمود 

سپس مژگان حاجی احمدی کارشناس مسئول آموزش ابتدایی به سوالات مدیران پیرامون طرح های مذکور پاسخ داد .

آدرس کوتاه: