نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه كميته برنامه ريزي و سياست گذاري پژوهشسراي امام جعفر صادق (ع)

جلسه كميته برنامه ريزي و سياست گذاري پژوهشسراي امام جعفر صادق (ع)


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

باهدف تعمیق بخشی به سیاست ها ی راهبردی، نشست کمیته برنامه ریزی پژوهشسراي امام جعفر صادق (ع)  برگزارشد.

دراین نشست " محمودزارع معاون آموزش متوسطه اداره کل " سياست ها و اهداف وزارتخانه را تشريح  ودرادامه " قيوم زاده" مدیر پژوهشسرا  فعاليتهاي انجام شده در سال تحصيلي95 را تشریح  ودرپایان " منصورارجمندي " با جمع بندي موضوعات جلسه به انتظارا ت مدیریت  در قبال مركز نقطه نظراتی مطرح نمود.گفتنی است تکریم ازمقام شامخ معلم ازبرنامه های تکمیلی این جلسه بود.