نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای آموزگاران دبستان شهید قائدی

جلسه شورای آموزگاران دبستان شهید قائدیبه منظور بررسی مسائل آموزشی و تبادل تجربیات جلسه ی شورای آموزگاران دبستان شهید قائدی برگزارشد. دراین جلسه موضوعات آموزشی و دیگر مسائل جاری مورد تصمیم گیری قرارگرفت.گفتنی است دراین نشست مسئولینی از اداره کل آموزش و پرورش استان نیز حضور داشتند.