نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن شیر "دبستان حضرت ابوالفضل 2"

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

درراستای فعالیت های فرهنگی "آئین جشن شیر بامشارکت منسجم دانش آموزان وپرسنل واجرای چندین ویِژه برنامه ی فرهنگی برگزارشد.

آدرس کوتاه: