نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره خلاقيت و توانمندي هاي معلمين و دانش آموزان دبستان دخترانه طالقاني

جشنواره خلاقيت و توانمندي هاي معلمين و دانش آموزان دبستان دخترانه طالقاني


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

درراستای فعالیت های آموزشی وارایه خلاقیت ها و نوع آوری ها ،جشنواره خلاقيت و توانمندي هاي معلمين و دانش آموزان در  دبستان دخترانه طالقاني برگزارشد.