نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر از برگزيدگان مسابقات فرهنگي هنري و ورزشي دبستان تفضلی

تقدیر از برگزيدگان مسابقات فرهنگي هنري و ورزشي دبستان تفضلیبا هدف ترغیب وتشویق دانش آموزان وایجاد رقابت صحیح  آئین فرهنگی  تقدیر از برگزيدگان مسابقات فرهنگي هنري و ورزشي ، بهداشتياران  طرح جابر ،علمي عملكردي دبستان تفضلی برگزار  وتوسط  مدیر آموزشگاه  جوائزی  به دانش آموزان منتخب  اهدا شد.