نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از مدیران مدارس حضرت ابوالفضل وهنرستان صنایع لاستیک

تجلیل از مدیران مدارس حضرت ابوالفضل وهنرستان صنایع لاستیکدرراستای تکمیل فعالیت های آموزشی وپرورشی ،مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو با همراهی معاون توسعه پشتیبانی وکارشناس مسئول سنجش وارزشیابی مدیریت باحضور دردبستان حضرت ابوالفضل وهنرستان صنایع لاستیک ضمن تقدیروتشکر اززحمات بی شائبه ی پرسنل ومدیران مدارس با اهدای لوح سپاس ازآنان قدردانی نمود.