نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از ازدانش آموزان رتبه های برتر کشوری واستانی درمسابقه علمی بسیج دردبیرستانه ای شاهدافشاروشهیدمرشد

تجلیل از ازدانش آموزان رتبه های برتر کشوری واستانی درمسابقه علمی بسیج دردبیرستانه ای شاهدافشاروشهیدمرشدباهدف ترغیب وتشویق دانش آموزان  ،باحضور کهدویی معاون آموزش متوسطه ،رحیمی مسئول بسیج دانش آموزی ناحیه دو ،مسئولان بسیج دانش آموزی استان وفرمانده ناحیه بسیج ثارالله یزد دردبیرستانهای شاهدافشاروشهیدمرشد،ازدانش آموزان رتبه های برتر کشوری واستانی درمسابقه علمی بسیج قدردانی شد.

شایان ذکراست  تعداد600نفرازدانش آموزان پسرناحیه دودرمسابقه علمی بسیج دربهمن ماه94شرکت نمودند که تعداد38نفرحائز رتبه های برتر کشوری ،استانی شهرستانی شدند..