نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی" طرحئ کرامت "

برگزاری کارگاه آموزشی" طرحئ کرامت " کارگاه آموزشی طرح کرامت ویژه معلمان رابطین مقطع ابتدایی ناحیه دو ، با حضورمعاون ، کارشناسان آموزش ابتدایی ناحیه دوبرگزار شد.

 هدف از اجرای طرح کرامت  افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان و ایجاد تغییرات محسوس درروح  روان آنان ، افزایش مهارت‌های زندگی ارتقاء تجارب معنوی دانش آموزان است.                                                                                     

 در این کارگاه قریب به 110نفر از معلمان مجری طرح با روش ها ، شیوه های آموزش آداب و مهارت‌های زندگی اسلامی توسط "میرجلیلی " رئیس آموزش ابتدایی دوره دوم اداره کل آموزش وپرورش استان توجیه شدند.