نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری "همایش ندای تحول" دبستان شهید قائدی

با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

باحضور معاون آموزش ابتدائی،کارشناسان آموزش وشرکت مدیران ،معاونین وآموزگاران آخرین "همایش ندای تحول" درمحل دبستان شهید قائدی برگزارشد. دراین جلسه در زمینه های چگونگی ارزشیابی توصیفی ،کبفیت بخشی به مسائل آموزشی ، پیشرفت تحصیلی وروش های نوین آموزش دهی ویادگیری وهمچنین آخرین طرح ها وبرنامه وفعالیت های کیفی سازی درراستای تقویت آموزش مورد بحث وتبادل نظر قرارگرفت.

آدرس کوتاه: