نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش "جهاد کبیر"با شرکت فرهنگيان بسيجي آموزش وپرورش ناحيه دو

برگزاری همایش "جهاد کبیر"با شرکت فرهنگيان بسيجي آموزش وپرورش ناحيه دوهمايش فرهنگيان بسيجي آموزش وپرورش ناحيه دو يزد با موضوع" جهادكبير " توسط كانون بسيج فرهنگيان ناحيه دو درسالن پژوهشگاه آيتآلله خاتمي برگزار گرديد.

 در اين همايش ابتدا طباطبائي معاون پرورشي فرهنگی ناحيه دو در خصوص اهميت تعليم وتربيت در اسلام وتقدم تربيت وتزكيه برتعليم ولزوم مطالعه وتحقيق توسط فرهنگيان درجهت افزايش بصيرت مطالبي را بيان نمود.

در ادامه " دشتي مسئول راهبردي سپاه الغدیر"به اهميت مسئله پرورش ومقدم بودن آن بر مسئله تعليم در راستاي پرورش انسانهاي بزرگ وطرازجامعه اسلامي پرداخت وخاطرنشان كرد  .

اكثر دانشگاههاي غربي به جهت ترس از آينده در درسهاي كارشناسي هم به حوزه مسائل انساني وتاريخي وتمدني وحوزه هويت بصورت جهشي توجه دارند.

دشتي  در ادامه به نقشه وتوطئه كشورهاي غربي در منطقه خاورميانه جهت تقسيم كشورهاي اسلامي اشاره نمود وبه جنايات آنها درراستاي

 

نابودي زيرساختها وميراث فرهنگي وانساني كشورها اشاره كردايشان همچنين به عزم كشورهاي غربي

وجبهه استكبار جهت سيطره برحوزه هاي انساني وفكري  وانگيزه مردم وهمچنين نهاد خانواده اشاره كرد وخاطر نشان نمودلذت بخش ترين

وآرماني ترين چيزبراي جبهه استكبار تسخير اراده ها وانگيزه هاي مردم ان جامعه ميباشدومتذكر شدمابايد

دربرابر توطئه هاي دشمنان ازتمام داشته ها ونقاط قوت خوداستفاده كنيم كه يكي از آنهاتجربيات ودستاوردهاي گرانبهاي دفاع مقدس  می باشد.

همچنين در بحث جهادكبيرايشان به ايستادگي وعدم تبعيت از دشمن در ميدانهاي مختلف سياسي،اقتصادي،فرهنگي و...تاكيد نمود.

پخش كليپ مزد اعتماد به آمريكا وكليپ بيانات مقام معظم رهبري درخصوص فضاي مجازي واهميت دادن به فعاليتهاي پرورشي وفرهنگي درمدارس ازديگربرنامه هاي اين همايش بود. گفتنی است قریب به     500  فرهنگی دراین همایش حاضر بودند.