نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نقاشی همگانی درهنرستان دخترانه ملک ثابت

برگزاری نقاشی همگانی درهنرستان دخترانه ملک ثابت


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی روی داد:

باهدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی باشرکت جمعی از هنرجویان آئین فرهنگی "نقاشی همگانی " درهنرستان دخترانه ملک ثابت برگزار وهنر جویان تصاویر زیبائی را خلق نمودند.