نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه کتایخوانی از " آئین نامه آموزشی ویژه آموزش دهندگان ناحیه دو"

برگزاری مسابقه کتایخوانی از " آئین نامه آموزشی ویژه آموزش دهندگان ناحیه دو"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو ، باشرکت 70 آموزش دهنده  ناحیه دو مسابقه ی کتابخوانی  ازمنبع آئین نامه آموزشی ویژه سوادآموزان ناحیه دو درمدرسه 12فروردین برگزار وشرکت کنندگان به سئوالا ت چهارگزینه ای پاسخ دادند. این مسابقه با هدف ارتقای دانش سوادآموزان صورت گرفت. گفتنی است  معاون سوادآموزی استان ،رئیس  سوادآموزی ناحیه دو وبرخی از دیگر مسئولین سوادآموزی از روند اجرای این مسابقه بازدید نمودند.