نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی کمیته پروژه مهر دبیرستان دوره اول فرازنگان

درراستای تمهید مقدمات چرخه آموزشی :

با هدف  برنامه ریزی وبسترسازی درخصوص هرچه باشكوه تر برگزاری آئین بازگشایی مدارس ،نخستین جلسه ی اعضای کمیته پروژه مهر دبیرستان دوره اول فرازنگان ناحیه دو تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد، درراستای محقق شدن  اهداف مفاد شیوه نامه پروژه مهر95 با حضور اعضاء ، اولین جلسه ی کمیته پروژه مهر دبیرستان دوره اول فرازنگان در محل دفتر مدیر برگزارگردید.

به گفته دهقان مدیر دبیرستان دوره اول فرزانگان ناحیه دو هدف ازتشکیل این جلسه فراهم آوردن شرایط هر چه با شکوه تر مراسم بازگشایی مدرسه درهمه زمینه هاست.

رئیس کمیته پروژه مهر فرزانگان  با اشاره به برنامه‌ریزی و هماهنگی تمام فعالیت‌ها و تمهید مقدمات بازگشایی ،همه ی اعضا را مکلف به اهتمام جدی در تمهید بسترسازی مقدمات بازگشایی مطلوب مدرسه واستفاده از همه ظرفیت ها به نحو شایسته تاکید نمود.

در ادامه جلسه اعضای دیگر کمیته نقطه نظرات و طرحها و پیشنهادات خود رابیان نمودند.

 

آدرس کوتاه: