نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی هم اندیشی وبرنامه ریزی اتاق فكر پرورشی فرهنگی ناحیه دو

برگزاری جلسه ی هم اندیشی وبرنامه ریزی اتاق فكر پرورشی فرهنگی ناحیه دوباحضور معاون پرورشی فرهنگی و مسئولین  حوزه های پرورشی فرهنگی  وکانون های تربیتی ناحیه دو اهم  اقدمات  وعملکرد این حوزه درسال گذشته مطرح ومورد بحث وبررسی قرار گرفت.

دراین جلسه مسئولین حوزه های پرورشی فرهنگی وکانون های تربیتی ناحیه دوبا بیان اهم فعالیت ها و دستاوردها ومسائل ومشکلات ، ضمن مثبت ارزیابی نمودن فعالیت های گسترده حوزه پرورشی وفرهنگی خواستار توجه بیشتر حمایت های فكری ،معنوی ومادی جهت تقویت فعالیت های تربیتی در مدارس وکانون ها شدند. همچنین سید ضیاء طباطبایی معاون پرورشی فرهنگی ناحیه دو  دراین جلسه با تشکر صمیمانه ازمسئولین مربوطه ومربیان پرورشی ارتقای سطح توانمندی های مربیان  مدارس وافزایش انگیزه در آنان را موثر ترین شیوه ها در كارآمدی واثر بخشی فعالیت های پرورشی برشمرد.وی با تقدیراز فعالیت های متنوع حوزه پرورشی وفرهنگی ناحیه رهنمود هایی جهت كیفیت بخشی به فعالیت های پرورشی مدارس ارائه نمود .گفتنی است دراین جلسه ی همفکری وهم اندیشی میزان تحقق اهداف تربیتی در فعالیت های پرورشی ،ارائه برنامه بهبود ، شناسایی نقاط قوت وضعف برنامه های اجرایی وفعالیت های پرورشی وفرهنگی  ،تهیه وارائه راهكار های كاهش آسیب های اجتماعی در مدارس و استقبال از پروژه مهر مورد بحث وبررسی وتبادل نظر قرارگرفت.

شایان ذکراست  یکصدو سی رتبه ی برتردانش آموزی درسطوح استانی وکشوری ره آوره فعالیت های مستمر فرهنگی پرورشی ناحیه دو درسال گذشته بوده است ودراین مهم ناحیه دو در سطح استان سرآمد بوده است.