نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مشترك اداره سوادآموزي آموزش و پرورش ناحيه دو یزد و اداره ثبت احوال شهرستان يزد

برگزاری جلسه مشترك اداره سوادآموزي آموزش و پرورش ناحيه دو یزد و اداره ثبت احوال شهرستان يزد


جلسه مشترك اداره سوادآموزي آموزش و پرورش ناحيه دو یزد و اداره ثبت احوال شهرستان يزد برگزارگردید.

 

 

در این جلسه محمد علی مقنی پور، رئیس اداره ی ثبت احوال شهرستان یزد در سخنانی ، آمادگی حوزه ی کاری خود را جهت همکاری همه جانبه با نهضت سوادی آموزی اعلام کرد.

در این جلسه  که  با هدف  بررسي  بانك اطلاعاتي ارسالي از اداره ثبت احوال و باحضور محمد علی شرافت رئيس اداره سوادآموزي و  محمد حسن محمدي كارشناس سنجش ارزشيابي استان  برگزار گردید، خدیجه كريمي رئیس اداره سوادآموزي آموزش و پرورش  ناحيه دو یزد  ازاقدامات اداره ثبت احوال  در راستای تكميل و دراختيار گذاشتن بانك اطلاعاتي مربوطه  به اداره سوادآموزي تقدیر و  افزود: ثبت نام سوادآموزان درسه مرحله شناسائي- جذب و نگهداشت صورت مي گيرد كه همكاري ثبت احوال درمرحله شناسائي افراد مي تواند موثر واقع شود.

وی همچنین مشاركت اداره ثبت احوال در امر سوادآموزي را بسیار کارساز دانست و تداوم آن را خواستار شد.

   تكميل ليست افراد بازمانده ازتحصيل و افراد بيسواد وكم سواد شهر حميديا توسط اداره ثبت احوال شهرستان  و ارسال به اداره سوادآموزي ناحيه 2

  تعیین خانم زيدآبادي كارشناس انفورماتيك به عنوان رابط ثبت احوال و خانم نيساري كارشناس سنجش سوادآموزي بعنوان رابط نهضت،

    و تنظیم پيش نويس تفاهم نامه توسط خانم كريمي  و ارسال به رئیس ثبت احوال شهرستاناز مصوبات این جلسه بود.