نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه دور سخنی(ویدئو کنفرانس)معاون آموزش ابتدایی با مدیران برگزار شد


جلسه دور سخنی(ویدئو کنفرانس) علی زارع بیدکی معاون آموزش ابتدایی این مدیریت با تعدادی از مدیران دوره ابتدایی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد و با هدف توجیه تعدادی از مدیران در خصوص بازگشایی و استمرار فعالیت مدارس،ثبت نام،امتحانات و ... جلسه ای به صورت دور سخنی(ویدئو کنفرانس) برگزار شد و در آن جلسه مدیران مدارس مسائل موجود را مطرح و مسئولین آموزش ابتدایی آنان را توجیه و قول پیگیری برخی مسائل را دادند.