نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه آسیب های اجتماعی"دبیرستان پسرانه دوره دوم سید محمدحسینی

درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 2یزددر راستای تقویت مسائل فرهنگی اجتماعی ،باسخنرانی دکتر"صباغ زادگان رئیس اداره بهزبیستی وحضور معاون سیاسی – اجتماعی فرمانداری شهرستان یزد وهراهی مدیرآموزش وپرورش ناحیه 2 جلسه آسیب های اجتماعی در محل "دبیرستان پسرانه دوره دوم سید محمدحسینی" برگزارشد. دراین جلسه دکتر صباغ ادگان ضمن اشاره  به آثار وتبعات منفی ناهنجارهای مهم اجتماعی دانش آموزان ، آنان  به هوشیاری بیشتر،همگرا با والدین ودوستان ایده ال واجتناب درموانست با افراد ناباب توصیه نمود.