نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري كارگاه علوم و آزمايشگاه "دبستان قرآني بهادري"

با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

به منظور تعمیق بخشی به آموزش ویادگیری مسائل درسی وتحقیقی وآزمایشی ، كارگاه علوم و آزمايشگاه با حضور استاد باقري در كنار جلسات شوراي آموزگاران دبستان قرآني بهادري همراه با رصد ستارگانانجام گرفت .دراین برنامه شرکت کنندگان یا مسائل آموزشی جدیدی آشنا شدند.

آدرس کوتاه: