نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري روز شاد رياضي با همكاري خانه رياضيات استان دبستان رباب

برگزاري روز شاد رياضي با همكاري خانه رياضيات استان دبستان ربابدانش آموزان دبستان دخترانه رباب با همكاري خانه رياضيات استان با انجام عملیات بازی وریاضی روز شادی را سپری نمودند.