نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزارى همايش خانواده همگام با اوان كودكى

برگزارى همايش خانواده همگام با اوان كودكىبه گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد،در راستای تغییر رویکرد آموزش در دوره پیش دبستانی بر مبنای یادگیری مبتنی بر پروژه و ضرورت توجیه والدین به منظور آگاهى از تغییرات سیستم آموزشی و همراهی بیشتر آنها در امر آموزش،طی 3 روز حدود 2000 نفر از والدین نوآموزان مراکز پیش دبستانی ناحیه دو در همایش «خانواده همگام با اوان کودکی»((ابتداى شروع كودكى))شرکت نمودند. دكتر عليرضا جلالى معاون توسعه مديريت و پشتيبانى اداره كل متبوع كه سخنران اين همايش بود در خصوص اهداف و رویکردهای اين همايش گفت:امسال با هدف آشنایی با دوره حساس پیش دبستانی،کاربردی نمودن کارگاه های آموزش والدین و تغییر نگرش اولیه در زمینه اهداف تعلیم و تربیت،تیم آموزشى استان سعى دارند به آموزش خانواده به صورت علمى تر بپردازند تا در آینده شاهد رشد و تعالی کودکان کشور باشیم.