نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزارى جشنواره هاى دست هاى كوچك انديشه هاى بزرگ و كارآفرينى در مجتمع تجلى دانش

گزارش تصويرى

با حضور سعيده بهادرزاده معاون آموزش ابتدايى اداره كل متبوع،ميرجليلى رئيس اداره دوره دوم ابتدايي استان و جمعى از مسئولين مديريت آموزش و پرورش ناحيه دو يزد جشنواره دستهاي كوچك انديشه هاى بزرگ و جشنواره كارآفرينى در مجتمع تجلي دانش برگزار شد. روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد براى دانش آموزان و نوگلان آينده ساز اين مرز و بوم آرزوى سربلندى دارد.