نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزارى المپياد ورزشى در دبستان دخترانه رباب

برگزارى المپياد ورزشى در دبستان دخترانه رباببه گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد و با هدف ترغيب دانش آموزان براى ورزش و آشنايي آنان با نقش ورزش در زندگى شان المپياد ورزشى در دبستان دخترانه رباب برگزار شد.