نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزارى المپياد ورزشى درون مدرسه اي و جشن قران در دبستان دخترانه سمانه

گزارش تصويرى

به گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد و به نقل از باغيانى مدير آموزشگاه با حضور كادر اجرايى و آموزشى و جمعى از مسئولين مديريت آموزش و پرورش ناحيه دو يزد المپياد ورزشى درون مدرسه اى و جشن قران در دبستان دخترانه سمانه برگزار شد.