نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برپایی جشن الفبا دبستان شهید رجایی

برپایی جشن الفبا دبستان شهید رجایی


باهدف تکمیل فعالیت های آموزشی پرورشی صورت گرفت:

با هدف تکمیل قعالیت های آموزشی فرهنگی آئین  جشن یادگیری الفبای فارسی دانش آموزان پایه اول وپایانی پایه چهارم شهید رجایی با شرکت آموزگاران مربوطه برگزارو درادامه جوائزی به رسم یادبود به داانش آموزان تقدیم گردید.