نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه ي ادامه كلاس ضمن خدمت كتاب جديد التاليف رياضي ششم جهت اطلاع آموزگاران محترم پايه ششم

برنامه ي ادامه كلاس ضمن خدمت كتاب جديد التاليف رياضي ششم جهت اطلاع آموزگاران محترم پايه ششم


برنامه ي ادامه كلاس  ضمن خدمت كتاب جديد التاليف رياضي ششم جهت اطلاع آموزگاران محترم پايه ششم

ساعت تشكيل كلاس 16 عصر    و در روزهاي مشخص شده جهت هرگروه

همكاران محترم در هر گروه كه جلسات قبلي را حضور  داشته اند ادامه ي كلاس را با همان گروه مراجعه نمايند

نام درس

گروه همكاران

ايام هفته

تاريخ

ساعت تشكيل كلاس

مكان تشكيل كلاس

رياضي ششم ابتدايي

گروه يك

شنبه

1395/08/01

16-20

  

 دبيرستان پسرانه  دوره اول شهيد صدوقي

 واقع در بلوار مدرس كوچه ي روبروي دادگستري كل  

 

 

 

 

رياضي ششم ابتدايي

سه شنبه

1395/08/11

16-20

رياضي ششم ابتدايي

شنبه

1395/08/22

16-20

رياضي ششم ابتدايي

گروه دو

سه شنبه

1395/08/04

16-20

رياضي ششم ابتدايي

شنبه

1395/08/15

16-20

رياضي ششم ابتدايي

سه شنبه

1395/08/25

16-20

رياضي ششم ابتدايي

گروه سه

شنبه

139508/08

16-20

رياضي ششم ابتدايي

سه شنبه

1395/08/18

16-20

رياضي ششم ابتدايي

شنبه

1395/08/29

16-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كارشناسي آموزش نيروي انساني (ضمن خدمت)