نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازگشایی سالن ورزشی مدرّس


 

بازگشایی سالن ورزشی مدرّس با حضور مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد به روایت تصویر