نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هنرجویان هنرستان اکبر زاده از چنگل باغ شادی خاتم


درراستای آشنای دانش آموزان با منابع طبیعی ومحیط زیست استان وتوجه به اهمیت حفاظت از این موهبت الهی دانش آموزان هنرستان اکبرزاده محمد آباد بازدیدی یک روزه از جنگل باغ شادی خاتم داشتنددر این بازدید مهندس نقیبی رییس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان خاتم در مورد ایین شهرستان و جنگل منابع طبیعی استان با دانش آموزان صحبت  وسپس  مهندس رضایی رییس جنگل ومهندس قیاسی کارشناس منابع طبیعی دانش آموزان را با منطقه آشنا کردنند. گفتنی است دراین بازدید دانش آموزان از نزدیک با پوشش متنوع  گیاهی منطقه وحیوانات محافظت شده گوزن زردو کل ومیش وقوچ وآهو آشنا شدند.

 

 

آدرس کوتاه: