نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین ناحیه دو ازهنرستان هنرهای زیبا

بازدید مسئولین ناحیه دو ازهنرستان هنرهای زیباباهدف تکمیل فعالیت های آموزشی  وفرهنگی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو با همراهی معاون پرورشی فرهنگی این مدیریت از هنرستان هنرهای زیبا بازدید ودرزمینه ی مسائل آموزشی تربیتی با مدیر هنرستان تبادل نظر نمودند.