نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین مدیریت ناحیه دو از "مانورزلزله دبیرستان احمد فتاحی "

بازدید مسئولین مدیریت ناحیه دو از "مانورزلزله دبیرستان احمد فتاحی "معاون پرورشی فرهنگی با همراهی مسئولینی از مدیریت ناحیه دو ازروند برگزاری هجدهمین "مانورزلزله دردبیرستان احمد فتاحی " بازدید واز متولیان امر تشکر نمودند. گفتنی است دراین حاشیه این برنامه دانش آموزان  با مهارت های تکمیلی هنگام بروز حادثه زلزله  اگاهی کسب نمودند.