نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو از دبیرستان بهرام ایزدی دوره اول

بازدید مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو از دبیرستان بهرام ایزدی دوره اول


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

باهدف بررسی فعالیت های فرهنگی آموزشی  مدیرآموزش وپرورش باهمراهی معاون آموزش متوسطه ناحیه دو از دبیرستان پسرانه بهرام ایزدی دوره اول بازدید وروند فعالیت های فرهنگی آموزشی را مورد بررسی قراردادندودرخصوص مسائل ومشکلات آموزشی با مدیردبیرستان تبادل نظر کردند.